FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Administracja kadrowa

Obsługa działu kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji.
Kompleksowo realizujemy zadania, do których m.in. należą: • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
 •       - umowy o pracę
        - aneksy do umów
        - zmiany warunków zatrudnienia
 • sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi
 • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych
 • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności)
 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy:
 •       - świadectwa pracy
        - oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania stosunków pracy
 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno - rentowych pracowników
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji ustalenia kapitału początkowego (Zus-Rp7)

Proponujemy firmom również wykonanie audytu, którego wyniki pozwolą na dostosowanie naszych usług do posiadanych dokumentów kadrowo-płacowych.
Audyt może być wykonany również jako usługa jednorazowa, mająca na celu poprawę i uzupełnienie posiadanych akt osobowych.
Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz uzupełnianiem wiedzy pracowników kadrowych, w związku ze zmieniającym się prawem
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych
 • podniesienie jakości obsługi
 • usprawnienie procesu przekazywania danychPliki do pobrania:

Dane osobowe_umowa zlecenie
1.Kwestionariusz OsPracow
2.Oświadczenia
3.PIT 2
Aneks do umowy
Rozwiązanie umowy o prace za porozuminiem stron
Rozwiązanie umowy za wypowiedziem
Umowa o dzieło
Umowa o prace
Umowa zlecenie
Wniosek o urlop